Vedtekter

VEDTEKTER

 MANDAL SOROPTIMISTKLUBBS PRIS

  • 1

Prisen skal tildeles kvinner med nær tilknytning til Lindesnesregionen, som har markert seg ved arbeid for menneskeverd generelt og for bedring av kvinnens stilling spesielt.

Endring: Prisen skal tildeles kvinner med nær tilknytning til Lindesnesregionen, som har markert seg ved å utføre sitt arbeid eller virke på en positiv og synlig måte på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå..

  • 2

Prisen utgjør kr. 10 000,00 og deles ut hvert 2. år, første gang i 2013. Prisen kan deles ut til en eller flere kandidater. Vinneren bekjentgjøres i tilknytning til 10. desember, Soroptimistdagen.

  • 3

Det nedsettes en komite som består av 2 valgte medlemmer fra klubben, samt visepresident i styret. De 2 valgte medlemmene velges på årsmøtet for 2 år. Komiteen innstiller og begrunner forslaget på kandidater for klubbmedlemmene.

  • 4

Det skal annonseres etter aktuelle kandidater i tilgjengelige medier.

  • 5

Det skal avsettes fra klubbens konto kr. 5 000,00 pr. år.

  • 6

Vedtektsendringer skal vedtas av årsmøtet.

  • 7

 

Oppløsning av Mandal soroptimistklubbs pris vedtas av årsmøtet. Årsmøtet vedtar omdisponering av oppsparte midler.